Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:
1.2 ”Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Voetbalacademie Parkstad en opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Voetbalacademie Parkstad.
1.3 ”inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de websites ”www.voetbalacademieparkstad.nl
1.4 ”Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Voetbalacademie Parkstad aangaat.
1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Voetbalacademie Parkstad en opdrachtgever ter zake van een of meer door Voetbalacademie Parkstad ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ”Deelnamesom” de totale som van de door Voetbalacademie Parkstad – ter zake een met opdrachtgever gesloten overeenkomst – te verlenen diensten.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Voetbalacademie Parkstad gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Voetbalacademie Parkstad uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Voetbalacademie Parkstad daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Betaling
3.1 De betaling is pas definitief, indien klanten het totale inschrijfgeld hebben overgemaakt op het bankrekeningnummer van Voetbalacademie Parkstad.
3.2 Bij niet tijdige betaling behoudt Voetbalacademie Parkstad zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

4. Instructies en gedragsregels
4.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Voetbalacademie Parkstad ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de Voetbalacademie Parkstad nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
4.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Voetbalacademie Parkstad in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Voetbalacademie Parkstad van (voortzetting van) de activiteit(-en) worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.
4.3 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.
4.4 Het is de deelnemer verplicht om de aangeboden kleding van Voetbalacademie Parkstad tijdens deelname aan de door Voetbalacademie Parkstad georganiseerde activiteiten te dragen. Bij het niet naleven van deze regel kan de deelnemer door Voetbalacademie Parkstad van (voortzetting van) de activiteit(-en) worden uitgesloten. In dit geval is er geen restitutie van (een deel) van het deelnamebedrag mogelijk.

5. Aansprakelijkheid van de Voetbalacademie Parkstad
5.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Voetbalacademie Parkstad behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Voetbalacademie Parkstad; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Voetbalacademie Parkstad, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
5.2 Voetbalacademie Parkstad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Voetbalacademie Parkstad bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
5.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Voetbalacademie Parkstad beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

6. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Voetbalacademie Parkstad en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.
6.2 Opdrachtgever zal Voetbalacademie Parkstad vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

7. Overmacht/Wijziging/Annulering vakantie activiteit
7.1 Indien Voetbalacademie Parkstad door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Voetbalacademie Parkstad gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.
7.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een voetbal activiteit. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 30 deelnemers per kamp of cursus.
7.3 Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.voetbalacademieparkstad.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Voetbalacademie Parkstad is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

8. Annulering door Opdrachtgever
8.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, per adres op Sont 7, 9642 BX te Veendam, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
8.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
– tot 8 weken voor aanvang 25% van de gehele deelnamesom;
– tot 4 weken voor aanvang 50 % van de gehele deelnamesom
– tot 14 dagen voor aanvang 75% van de gehele deelnamesom
– meer dan 7 dagen voor aanvang 90% van de gehele deelnamesom
– minder dan 7 dagen voor aanvang 100% van de gehele deelnamesom
8.3 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen.
8.4 Indien er sprake is van een actie waarbij Deelnemer aanspraak kan maken op door Voetbalacademie Parkstad en/of door sponsoren aangeboden kleding, materialen en of andere (vorm van) zaken, dan vervalt dit recht voor de Deelnemer indien Deelnemer om wat voor reden dan ook de aanmelding en of deelname aan de activiteit waaronder deze actie valt, annuleert en of niet deelneemt.

9. Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer
9.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een ongevallenverzekering in zijn reservering te laten aanbrengen.
9.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

10. Gevonden voorwerpen
10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog drie dagen door Voetbalacademie Parkstad bewaard.

11.Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Groningen.

12. Foto’s/video’s
Alle audio en/of visuele opnames door Voetbalacademie Parkstad ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Voetbalacademie Parkstad. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Voetbalacademie Parkstad het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Voetbalacademie Parkstad. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven aan Voetbalacademie Parkstad.

13. Overig
13.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.
13.2 Voetbalacademie Parkstad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten (voortvloeiend uit) acties waarbij de Deelnemer aanspraak kan maken op of heeft, op een door één of meerdere sponsoren aangeboden kleding, materiaal, en of andere (vorm van) zaken. Deze kosten zijn niet verhaalbaar op Voetbalacademie Parkstad.
13.3 De door de sponsoren aangeboden kleding zullen bedrukking en andere vorm van reclame bevatten naar eigen inzicht, formaat, indeling en wens van de sponsoren. De Deelnemer kan hierbij geen verwijt, aanspraak, recht hebben/maken op enige vorm van alternatieve kleding/vergoeding en kan Voetbalacademie Parkstad hier niet voor verantwoordelijk/aansprakelijk stellen.
13.4 Voetbalacademie Parkstad heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een speler te weigeren/niet te laten deelnemen aan een activiteit.
13.5 U geeft toestemming dat de gegevens die u invult in de formulieren, te vinden op onze website, ook aangeboden mag worden aan één of meerdere sponsoren/bedrijven/partijen die de activiteiten van de Voetbalacademie, op welke manier en welke vorm dan ook, mogelijk maakt.